Merkez: Kocasinan Mah. Kızıl Elma Cad. No:38 Bahçelievler / İSTANBUL Tel: 0212 474 2212 | Faks: 0212 474 2242

su arıtma

bestwater su arıtma

Su Yumuşatma Sistemleri Yöntemleri Fiyatları Nedir

su yumuşatma

Su yumuşatma iyon değiştirme yöntemiyle gerçekleşmektedir. İyon değişimi sertliğe sebep olan kalsiyum ve magnezyum iyonlarını içeren suyun, sodyum formunda katyonik bir reçineden geçirilmesi suretiyle gerçekleşmektedir.

Su Yumuşatma Sistemleri

Su yumuşatma cihazları ham suda bulunan kalsiyum ve magnezyumu sudan uzaklaştırır. sonuçta bu işlemi yapan mineral tankında bulunan katyonik reçinedir. Basit iyon değişim prensibi ile çalışan bu reçineler, sularda bulunan Ca ve Mg iyonlarını yakalar ve bunların yerine reçine yapısındaki Na iyonlarını bırakır. Reçinenin doyması dediğimiz; Na iyonlarının tükenmesi durumunda ise sistem tuzlu su ile rejenere edilerek tekrar servise alınır. Su yumuşatma sistemleri aynı zamanda 1 mg/L ‘den fazla demir ve manganezi de yakalar. Fe ve Mn ‘ın 1 mg/L 'den fazla olduğu sularda, yumuşatıcı ünitenin sağlıklı çalışabilmesi için ön arıtım yapılması gerekmektedir.

Sert sudan kaynaklanan problemler:

Sert su, daha fazla endüstride sorunlara yol açar. En büyük sorun ise kazanlarda kireç tabakaları oluşturarak, ısı kayıplarına neden olmasıdır. Başka bir sorunda sert suların proseste (ürünlerde) kullanılmasıdır. Sudaki kireç oranı, ürünün kalitesini bozmakta yada istenen kaliteye ulaşmak için daha fazla kimyasal harcanmasına neden olmaktadır. Evsel kullanımlarda ise; sert su ile yıkanan giysiler, zamanla, solar ve sertleşir. Sabun köpürmez. Ev aletleri de sert sudan etkilenirler. Isıtıldıklarında kalsiyum karbonat ve magnezyum karbonat sudan ayrılır ve ısıtıcılar içinde birikirler. Zamanla cihaz, aynı ısıya ulaşabilmek için daha çok enerji harcar ve ömrü kısalır. Aynı zamanda sert su kullanılan malzemeleri aşındırır ve tıkar.

Yumuşatma sistemi dizaynında dikkat edilmesi gereken hususlar:

Kullanılacak olan mineralin adsorbe katsayısı ve buna bağlı olarak gerekli mineral miktarı, Mineral tankının büyüklüğü, Otomasyon sistemi (Tekli sistem, dublex sistem, triplex sistem, zaman kontrollü vb.)

Günümüzde en çok kullanılan su yumuşatma yöntemi; kuvvetli katyonik reçinelerle yapılır. Rejenerasyonu Na (sodyum) iyonu ile yapılan bu sistemde ham suyun reçine yatağından geçişinde Ca (Kalsiyum) ve Mg (Magnezyum) iyonları Na iyonları ile yer değiştirir. Genel Rejenerasyonda 100 gr NaCl /lt. reçine kullanıldığında 1 ppm CaCO3 sertlik kaçağı olur. 200 gr NaCl /lt. reçine kullanıldığında 0,5 ppm CaCO3 sertlik kaçağı olur. 250 gr NaCl /lt. reçine kullanıldığında 0,35 ppm CaCO3 sertlik kaçağı olur. Bu sistemler de; tekli, dublex ve triplex olmak üzere üçe ayrılır, aşağıda bu cihazlara ait teknik özellikleri görebilirsiniz. Sistemlerde hamsu sertliği, saatlik ve günlük debiler çok önemlidir. Sistem ihtiyaca göre dizayn edilirken hangi sistemin daha ekonomik olduğu kontrol edilmelidir.

Su yumuşatma sistemlerinde de diğer sistemlerde olduğu gibi PE gövdeli tanklar yada epoksi kaplı çelik tanklar kullanılmaktadır. Sistemlerde değişen tek nokta ise otomasyon sistemlerinin çalışma prensipleridir. Zaman kontrollü, hacim kontrollü, elektronik panel kontrollü (mikroprosesör), pnömatik yada manuel olabilen bu sistemler her iki tank modelinde de kullanılabilmektedir.

Su Yumuşatma Sistemleri Teknik Özellikleri:

Tekli Sistemler ; Bir otomasyon valfi ve bir gövdeden oluşan bu sistemde birde tuz tankı bulunmaktadır. Genel olarak sertliği 30 Fr değerinin altında olan sularda yada su kullanımın az olduğu noktalarda tercih edilir.

Dublex Sistemler ; Bir otomasyon valfi ve iki gövdeden oluşan bu sistemde birde tuz tankı bulunmaktadır. Daha yüksek debi ihtiyaçlarında ise, sistem iki otomasyon valfi, iki gövdeden oluşur ve iki tuz tankı bulunur. Bir cihaz serviste yumuşak su verirken diğer cihaz geri yıkama (rejenerasyon) yapmaktadır. Genel olarak sertliği 30 Fr değerinin üzerinde olan sularda yada saatlik tüketimin yüksek olduğu sularda tercih edilir.

Triplex Sistemler ; Üç otomasyon valfi ve üç gövdeden oluşan bu sistemlerde; iki cihaz serviste iken bir cihaz geri yıkama yapmaktadır. Sertliğin ve debinin çok yüksek olduğu noktalarda yada saatlik debinin iki dublex sistemle karşılandığında ekonomik olmadığı noktalarda tercih edilir.

Suyun Yumuşatılması:

Doğada bulunan su çeşitli yer tabakalarından geçerken bazı tuzları eriterek içerisine alır. Buda suya sertlik verir. Bu tür sulara sert su denir. Sularda sertlik 2 tür nitelendirilebir.

Geçici Sertlik, Kalıcı Sertlik

Geçici sertlik:
Kaynatılarak çökeltme biçiminde giderilebilen sertliğe geçici sertlik denir. Bu tür sularda erimiş olarak karbonatlar bulunur. Kalsiyum bikarbonat ve magnezyum bikarbonat gibi.

Kalıcı sertlik:
Kaynatılarak çökeltme biçiminde giderilemeyen sertliğe kalıcı sertlik denir. Bu tür suların bünyesinde sülfat tuzları bulunur, magnezyum sülfat, kalsiyum sülfat gibi. Toplam sertlik sudaki kalsiyum karbonat (Caco3) miktarı ile belirlenir Sertlik Birimleri
Ülkemizde en çok alman ve Fransız sertlik birimleri kullanılmaktadır.
Bir Alman sertlik birimi derecesi:1 ton suda bulunan 17,86gr CaCo3.
Bir Fransız sertlik birimi:1 ton suda bulunan 10gr CaCO3

Su Yumuşatma yöntemleri:
Çökeltme, filtreleme gibi ön temizleme işlemlerinden sonra sularda kimyasal veya fiziksel yumuşatma işlemlerinden geçirilir. Su yumuşatma işlemleri aşağıdaki yöntemlerden oluşur.

a) Kireç-soda yöntemi
b) Fosfat yöntemi
c) Fiziksel yöntem: Buharlaşma ve yoğuşturma yöntemi, Elektro-osmoz yöntemi, Manyetik aygıt yöntemi
d) İyon değiştirme yöntemi

Reçine (Permolit) yöntemi olarak ta bilinen bu yöntem özellikle sanayide en fazla kullanılan yöntemdir. İyon tutma prensibine dayanır. Bu nedenle iki tür reçine kullanılır.
Anyotik Reçineler (Anyon yüklü metal tuzlarını tutar. Katot görevi görür)
Katyotik Reçineler (Katyon yüklü metal tuzlarını tutar. Anot görevi görür)
Bu reçinelere zeoit adı verilir. Doğal ve yapay zeolit mevcuttur. Piyasada yapay zeolit (reçine) kullanılır. 1m3 yapay reçine 14.000– 15.000 gr CaCO3’i sudan ayırır.
Suyun yumuşatılmasında kimyasal olay şöyledir.

Ca(HCO3)2+Na2 - Pe Ca – Pe + 2 NaHCO
MgSO4 + Na2 – Pe Mg – Pe + Na2SO4

Denklemlerinde görüldüğü gibi. Suya sertlik veren kalsiyum ve magnezyum reçine bünyesine alınır. Bir başka deyişle sodyum (Na) ve kalsiyum (Ca), magnezyumla (Mg) yer değiştirir. Reçine doyana dek Ca ve Mg’lar tutulur. Reçine doyduktan sonra suyu yumuşatamaz hale gelir. Eğer yumuşatma işlemi durmuşsa kalorifer kazanlarında kireç taşı oluşumuna neden olur.

Su yumuşatma cihazı belli bir debi ve süre su geçişinden sonra yumuşatma yapamaz. Büret şişesi yardımıyla suyun yumuşayıp yumuşamadığı kontrol edilir. Mürekkep şişesi büyüklüğündeki Büret şişesi yarısına kadar kontrol edilecek su ile doldurulur ve içine 15–16 damla sabun eriyiği damlatılır. Sonra şişe ağzı kapatılıp çalkalanır. Suyun üzerinde 1 parmak kalınlığında köpük olmuşsa su yumuşaktır. Eğer hemen sönüyorsa veya olmuyorsa su çok serttir. Eğer su sertse geri kazanma işlemi ( Rejenerasyon) işlemine tabi tutulur.

Su yumuşatma cihazı önce ters yıkanarak reçine üzerindeki çamur ve pislikler dışarı atılır. Sonra reçine üzerinden tuz eriyiği geçirilir. Böylece tuzun sodyumu ile sert su ile doymuş olan reçine deki magnezyum ve kalsiyum yer değiştirir. Böylece reçine suyu yeniden yumuşatabilir duruma gelir.

Ca – Pe (veya Mg – Pe ) + 2 NaCl Na2 – Pe + CaCl2 (veya MgCl2)

Her 100gr kalsiyum için 500 – 600 gr tuz eriyiği gerekir. Tuzlamadan sonra reçine yeniden yıkanır çünkü tuz metali çürütür. Tatlı su gelene dek yeniden yıkama devam eder. Tatlı su geldikten sonra yumuşatma cihazı işletmeye hazırdır.
Su yumuşatma

Suda çözülebilen maddelerin sebep oldukları en bilinen problem sertliktir. Sertliğe su içinde çözünmüş halde bulunan kalsiyum ve magnezyum sebep olur. Bu tuzlar suya, suyun çevrimi sırasında karbondioksit ve minerallerle teması sonucu geçerler.

Sertlik belirli bir düzeye kadar (standartlarda belirtilen üst limitler) bir sağlık problemi değildir. Ancak bu düzeye kadar bile oluşturduğu ekonomik ve estetik problemler küçümsenemeyecek ölçüde fazladır.

Sertlik temizlik maddelerinin fazla kullanılmasına, borularda tıkanmalara, ısıtıcı ve buhar üretici cihazlarda verimsizliğe, enerji kayıplarına, suda lezzet kaybına ve başka birçok problemin oluşmasına neden olur.

Sudaki sertliğin giderilmesi için en sık kullanılan yöntem, su yumuşatma sistemleridir. Su yumuşatma, “iyon değiştirme” adı verilen bir işlemle gerçekleştirilir.

İyon değiştirme, iyon değiştirici reçine ve su arasındaki iyon değiş tokuş işlemidir. Bu değiştirmenin yönü, iyon değiştirici reçinenin çekme gücüne veya eğilimine bağlıdır.

Su yumuşatma işleminde iyon değiştirme suya sertlik veren Ca ve Mg iyonlarının katyonik bir reçineden geçirilmek suretiyle sudan alınması ile gerçekleşir. Su arıtma uygulamalarında iyon değiştiriciler temel bir rol oynarlar; yumuşatma, deiyonizasyon, dealkalizasyon gibi. Birçok laboratuar ve endüstriyel işlemde iyonları sudan ve diğer çözeltilerden ayırmak çok önemlidir. Bu olay kimyasal sentezlerde, tıbbi uygulamalarda, gıda maddeleri üretiminde, madencilik ve tarımda, içme ve kullanma suyu arıtımında da sürekli olarak kullanılmaktadır. Modern iyon değiştirici reçineler fiziksel olarak güçlü ve kimyasal olarak da çok dirençlidir.

su yumuşatma sistemlerinin işlemi iyon değiştirme yöntemiyle gerçekleşmektedir. İyon değişimi sertliğe sebep olan kalsiyum ve magnezyum iyonlarını içeren suyun, sodyum formunda katyonik bir reçineden geçirilmesi suretiyle gerçekleşmektedir. Sert su, sodyum bazlı katyonik reçineden geçerken içerisindeki sertlik iyonları (Ca+2 ve Mg+2) reçineye bağlı bulunan Na+ iyonları ile yer değiştirir.

Su yumuşatma sistemleri, iki yumuşatma ünitesinden oluşmaktadır. Sistem, geçen su miktarına göre volumetrik olarak kontrol edilebilmektedir. Su yumuşatma sistemleri her bir yumuşatma cihazı sırası ile rejenerasyon devresine girer ve hazır hale gelince prosesteki ünitenin doymasını ve prosesi kendine devretmesini bekler.

Bu sayede insan müdahalesine ihtiyaç duymaksızın ve rejenerasyon işlemleri için proses durmadan günün 24 saati daimi şekilde yumuşak su üretilmiş olur.

Belli miktarda sert su reçine yatağından geçtikten sonra, reçine tanecikleri tamamıyla sertlik mineralleriyle kaplanır. Bu durumda sertlik minerallerinin tutulması son bulur. Sertlik iyonlarının tekrar sudan tutulabilmesi için reçine taneciklerinin sertlik minerallerinden kurtarılarak tekrar sodyum taneciklerinin bağlanması gereklidir. Bu işleme ejenerasyon adı verilir. Rejenerasyon işlemi, geri yıkama, tuzlu su emiş, yavaş durulama, hızlı durulama ve tuzlu su dolum olmak üzere 5 ana aşamadan oluşmaktadır. 5 aşamanın tamamlanması sonucu reçine, kalsiyum (Ca+2) ve Magnezyum (Mg+2) iyonlarını bırakırken, sodyum (Na+) iyonlarını tekrar kendine bağlar ve servis pozisyonuna hazır hale gelir.

su yumuşatma yöntemi ünitelerinin dizaynı yapılırken reçine tankı içine yerleştirilecek olan reçine miktarı ham su karakterine, günlük ortalama debi ve pik su tüketimlerine bağlı olarak hesaplanır. Ayrıca rejenerasyon işlemi, zaman kontrollü, debi kontrollü veya sertlik malizörü ile çıkış suyu sertlik derecesi ölçümüne bağlı olarak otomasyonlu olarak sağlanabilmektedir.


su yumuşatma cihazları, su yumuşatma sistemleri, su yumuşatma yöntemleri, best water su arıtma, su arıtmaBakınız: su yumuşatma, su yumuşatma sistemleri, su yumuşatma cihazı, su yumuşatma nedir, su yumuşatma ünitesi, reçine, tandem su yumuşatma cihazı, su yumuşatma reçineleri, tuzu